Apollo symbolises light

Enjoy this blog? Please spread the word :)