Bölgenin bilinen tarihi Hititlere kadar inmektedir. M.Ö.l400-l200 yıllarında bölge Hititlerin yönetiminde iken,Trabzon-Erzurum-Giresun yörelerine Azzi ülkesi denilmekte idi. Bu yöreler, M.Ö.l200 yıllarından sonra Deniz kavimleri göçü sırasında Muşkililer, Tibarenler, Tabaların eline geçti. Hitit Devletinin yıkılmasından sonra bölge Frigya Krallığının yönetimine girmiştir.

Doğudangelen İskit ile Kimerler tarafından Frigler yıkılınca, bölge M.Ö. 7.Yy.larda İskitve Kimmer akınları kesilince Ege bölgesinde hüküm süren, ticaret yapan veKoloni şehirler kuran Miletosluların Sinop, Samsun, Ordu Koloni şehri olarak veKeresus adı ile kurulmuştur. Giresun M.Ö. 4.Yüzyıllarda Pers Devletininyönetimine girmiş. M.Ö.3.Yüzyılda bir süre Kapadokya Krallığının yönetimindekalmış,daha sonra Makedonyalıların iradesine geçmiştir. M.Ö. 2. ve I.Yüzyıllardabölgeye Pontuslular hakim oldu.

M.Ö. 6l.inci yılda Pontus Kralı Midridates Roma Komutanı Luculus’a yenilince, şehir ve yöre yönetimi Roma yönetimine girmiştir.

M.S. 395 yılında Romaİmparatorluğu ikiye ayrılınca, Bulancak Doğu Romaİmparatorluğunun yönetiminegirmiştir. M.S.11.Yüzyılda DoğuRoma Devletinin Başkentiİstanbul, Haçlılar tarafından istila edilince,İmparatorKommenus’un çocuklarıTrabzon’a gelerek M.S. l204yılında Trabzon Başkent olmak üzere Trabzon Rum Devletini kurdular. Bulancak’ta bu devletin sınırları içinde kaldı.

M.S. 26 Ağustos 1071’de Malazgirt Meydan Savaşı’ndan sonraAnadolu’nun fethine başlayan, akın akın Anadolu’ya gelen Selçuklu TürkleriKaradeniz sahillerini de Türk hakimiyeti altına almıştır. Haçlı Seferleri sırasındaAnadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflaması sonunda sahil şeridi Türklerin elindençıkmış, M.S.l204 yılında kurulan Trabzon Pontus Devletinin eline geçmiştir. M.S. l277 yılında Oğuzların bir kolu olan ve Anadolu’ya gelen Çepni Türkleri, önceSinop’u aldı. Bu sırada Anadolu’da Moğol baskısı da zayıflıyordu. Daha sonrabütün Canik Bölgesine hakim olmaya başladılar.

İşte Giresun ve çevresinin Türkleşmesini sağlayan Çepni Türk Beylerindenolan ve Ordu-Giresun yöresinde Beylik kuran Bayram Bey’den sonra yerine HacıEmir Bey geçmiş, Hacı Emir Bey’de Trabzon Pontus Kralı ile l358 yıllarındasavaşmış, Bulancak Hacı Emir Bey’in oğlu Süleyman Bey zamanında l397 yılındaTürklerin eline geçmiştir.

Bölgenin Hükümdarı olan Kadı Burhanettin bu haberi davullar çalarak kutlamış, Süleyman Bey’e katılmak için elçiler göndermiştir. Böylece TrabzonRum Devletinin toprakları Trabzon ve çevresi olarak kalmıştır.

Fetihle birlikte bölgeye Çepni, Döğer, Eymir, Karkın, Ala-Yurtlu, Bayındır, İğdir gibi Oğuz Boyları gelip yerleşmişlerdir.

Fetihten 60-65 yıl sonra yapılan tahrirde Bulancak İlçesinin adı KEPSİL, 187l’lerde AKKÖY, l928’lerde de BULANCAK adını almıştır.

l455 ‘de bir Naiplik , yani Kadı Naibi’nin yargı alanına giren idari bir ünite olan Kepsil, l455 tahririne göre Mustafa Kethüda, Şemsettin Kethüda ve Çakır oğlu Pir Kadem Kethüda’nın Yurdu’dur.

Ancak Giresun–Tirebolu gibi şehir merkezlerinde nüfusun çoğunluğu ve TicaretRum ve Ermenilerin elinde bulunuyordu.

Hacı Emir Beyliğinde II.Muratdöneminde Osmanlı yönetimine girmiş, 146l yılında Fatih Sultan Mehmetdöneminde Trabzon’un alınmasıyla Karadeniz bölgesi böylece kesin Türk hakimiyetine girmiştir.Türk Yurduolmuştur.

Bulancak İlçesi, AKKÖYadı ile Giresun’a bağlı iken l887yılında Belediye kurulmuş, l934yılında da İlçe olmuştur.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)